Firma PROTONE Adaptacje akustyczne Robert Kramarz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy PROTONE”. Nr projektu RPM.01.02.02-12-0133/19.


CELE PROJEKTU:

Celem głównym Projektu jest wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głównie zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową firmy PROTONE, która zakłada trzy zadania w obszarach:

1. Rozbudowa istniejącego obiektu o dodatkową powierzchnię niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

2. Dostosowanie powierzchni badawczo-rozwojowej do przeprowadzania badań akustycznych przy zastosowaniu nowych (prototypów) i dotychczasowych rozwiązań ustrojów akustycznych.

3. Dodatkowe doposażenie firmy w specjalistyczny sprzęt pomiarowy.

Realizacja projektu w trzech obszarach umożliwi prowadzenie badań nad różnymi rozwiązaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi ustrojów akustycznych, które stosowane są w trakcie wykonywania adaptacjach akustycznych wnętrz.

Wyniki badań pozwolą porównać wpływ poszczególnych rozwiązań na warunki akustyczne w pomieszczeniu i wybrać najskuteczniejsze.


PLANOWANE EFEKTY:

Planowane sfery rozwoju firmy przyczynią się do zwiększenia innowacyjności stosowanych paneli i ustrojów akustycznych poprawiających warunki akustyczne wnętrz. Dotyczy wnętrz użyteczności publicznej oraz mieszkalnej.

Dodatkowo badania akustyczne nad różnymi rozwiązaniami ustrojów akustycznych oraz stosowanymi materiałami do ich produkcji umożliwią pogłębienie wiedzy na temat wpływu materiału i danej konstrukcji na parametry pola akustycznego. Będzie miało to bezpośrednie przełożenie na wybór rozwiązań najskuteczniejszych.

Dzięki pracom badawczym w firmie planowane jest ulepszenie istniejących rozwiązań jak i powstanie nowych prototypów ustrojów akustycznych.


WARTOŚĆ PROJEKTU: 306 823,50 ZŁ

Dofinansowanie projektu z UE: 212 032,50 zł